UNFINISHED CHAPTER OF S​.​A​.​T​.​A​.​N​`​S COMMENT TO REALITY

by Screaming Art Terrorizing Apathetic Nothingness

/
1.
00:51
2.
3.
4.
5.
01:29
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

about

Recorded in CHINOOK STUDIO. Released by ZARAZA PROD. as a Digipack CD in 2007. 500 copies.

credits

released January 1, 2007

tags

license

Track Name: INTRO
INTRO

Nie zachwycaj się jadem i wkurwieniem tworzonym przez s.a.t.a.n.a ,
bo to tak jakby dziękować skurwielom,
którzy zainspirowali nas do ekspresji przepełnionej agresją.

ENG:

Don`t take delight in s.a.t.a.n’s venom and anger
because it`s like saying ‘thanx’ to motherfuckers
who inspired our expression full of agression.
Track Name: ONE MORE TIME
KOLEJNY RAZ

Wkurwienie znowu daje o sobie znać.
Z chęcią rozjebałbym ich prawicowe łby.
Koryto pod ryjem zjebów, patrioto-katoli
przelewa się od ich chciwości.
Przełączając kanały w Tv złość podchodzi do gardła.
Chce mi się rzygać, kolejny raz.
Patrząc na gówno toczące się z ich ust,
znowu naciskam spust wkurwienia.
Kule argumentów s.a.t.a.n.a nie trafią
w tępe chciwe łby buraków.
Krucyfiksy na twarzach, religijna cenzura.
Obłęd !!!
Kolejny tekst o politykach.
Kolejny raz bluzgi, rozpierdalająca bezsilność.

ENG:

Anger shows itself one more time.
I would like to smash their right-wing heads up.
A trough under the fuckheads snouts outpouring with their greedness.
While switching TV channels, anger comes to the throat and I want to puke, one more time.
While looking at the shit rolling out of their mouths one more time
I press a button of being pissed off.
Bullets of s.a.t.a.n’s arguments
will not hit the morons dull greedy heads.
Crucifixes on faces, religious censorship.
Madness !!!

One more lyric about politics.
One more time insults and devastating powerlessness.
Track Name: HEAD, YOU FUCKER
GŁOWA TY CHUJU

Szkoły stworzone po to, aby urabiać
według przesiąkniętych pleśnią wzorców.
Domy kultury przeczące istocie swojego istnienia.
Postępująca blokada konstruktywnego
urzeczywistniania twórczych aspiracji.
Wszystko co odzwierciedla nieprzeciętność
w sposobie myślenia i działania
jest niebezpieczne dla władzy, kościoła i tłumu,
który wrósł na dobre w apatyczną nicość
napędzaną przez papierowego bożka.
Kula w łeb elicie zjebanych mózgów, której przeszkadza to,
że ktoś chce się samorealizować.
Paradoks sięgnął apogeum,
ale chęć tworzenia obroni się sama.

ENG:

Schools created only to mold according to rotten patterns.
Cultural centres denying the essence of their existence.
Still growing blocade creative ambitions’ constructive realization.
Everything that reflects extraordinariness
in the way of thinking and acting
is dangerous to the power, the church and the crowd
that perfectly sunk into apathetic nothingness controlled by paper god.
Paradox reached an apogee but a need to create will defend itself.
Track Name: FOR A SOON HEART ATTACK OF ALL FUCKED UP BRAINHEADS WE ASK YOU LORD
O PRZYSPIESZONY ZAWAŁ SERCA DLA WSZYSTKICH POKURWIEŃCÓW PROSIMY CIĘ PANIE.

Kilka lat temu kutas na krzyżu obraził bandę przewrażliwionych pizd.
Efekt wypaczonej interpretacji: pierwszy proces artysty w Polsce.
Brednie o obrazie uczuć religijnych nie tracą na aktualności.
Wybiórczość i kontrola na etapie kreowania sztuki to przykład
religijnego uwstecznienia myślowego.

ENG:

A few years ago a prick on the cross offended a bunch of oversensitive cunts.
The effect of warped interpretation: first artist lawsuit in Poland.
Bullshits about offence of religious feelings are still actual.
Selectivity and control at the stage of art creation is an example of religious thought retardation.
Track Name: S.P.P.B
S.P.P.P

Sugestia płynąca z ekranu wzmaga potrzebę spróbowania metod, które przyniosły szczęście innym.
50 kalorii dziennie to droga do idealnej sylwetki.
Zarzuć procha, potnij sobie pysk skalpelem.
Bulimia, sterydy, anorektyczny auschwitz.
Swastyka patologicznego postrzegania piękna
zabija prawdziwe piękno człowieka.

ENG:

Suggestion coming from the screen increase the need for trying out the methods, which brought happiness to the others.
50 calories a day is a way to perfect shape.
Take some drugs, cut your face with a scalpel.
Steroids. Bulimia. Anorectic Auschwitz.
Swastika of patological perception of beauty kills the real human beauty.
Track Name: BENY HILL XVI WILL ALSO BITE THE DUST
BENY HILL XVI TEŻ PÓJDZIE DO PIACHU

Zbiorowy amok. medialna hipnoza.
Przygnębienie na twarzy bezimiennego tłumu.
Pandemia smutku.
Wyżyny niepojętych nastrojów.
Uśmiechnięte mordy handlarzy ikonami.
Kiedy cierpiał bili brawo.
Kiedy umierał naiwnie wierzyli, że będzie żyć wiecznie.
Odszedł starzec, który nie był pępkiem świata.
Nie uroniłem żadnej pierdolonej łzy, a moja obojętność
przybiła jeszcze jeden gwóźdź do jego trumny.

ENG:

Collective amok, media hypnosis.
Dejection on the face of anonymous crowd.
Pandemy of sadness.
Uplands of inconceivable moods.
Smiling muzzles of icons traders.
When he was suffering they were applauding.
When he was dying they naively believed in his eternal life.
Old man has gone.
I did not shed any fucking tear and my indifference
nailed one more nail to his coffin.
Track Name: NOT VERY INSIGHTFULL CONCLUSIONS
MAŁO ODKRYWCZE KONKLUZJE.

Osoba wierząca porozmawia z Tobą jak człowiek,
a katol zarzyga twój odmienny punkt widzenia,
żółcią pełną religijnego ograniczenia.
Kościół to zjebana instytucja,
ale wiara to nie zawsze cela otoczona myślowymi kratami.
Oto mało odkrywcze konkluzje s.a.t.a.n.a !!!

ENG:

Person that belives in god will talk with you like a man
but so called catho will puke on your different point of view
with a bile full of religious narrow-mindness.
Church is fucked up instituion but faith
is not always a cell surrounded by thought bars.
These are not very insightfull s.a.t.a.n`s conclusions.
Track Name: ONE MORE TIME II
KOLEJNY RAZ II

Natchnione chrystusem i naukami papieża, wąsate tłuste świnie otwierają swe ryje.
Najnowsze ustawy, cytatami z biblii.
Kler wystawia łapska, a prostacy modlą się o lepszą Polskę w świątyniach za ich podatki.
Ślepo zapatrzeni w syjamski majestat prezydenta i papieża.

ENG:

Inspired by Christ and Pope`s preaching,
fat, moustached pigs open their snouts.
The latest bills are quotes from the bible.
The Clergy put up their hands
and the simpletons pray for Poland in temples built for their taxes.
Blindly staring at the siamese majesty of president and pope.
Track Name: PATRIOTIC CARCASS VERSUS INCURABLE IDIOSYNCRASY
PATRIOTYCZNE ŚCIERWO VS. NIEULECZALNA IDIOSYNKRAZJA.

Odpierdolcie się ode mnie skurwysyny.
Wsadźcie sobie w dupę waszą patriotyczna gadkę.
Gówno mnie to obchodzi.
Bóg, honor i ojczyzna brzmi w moich uszach jak najgorsza obelga.
Jak przekleństwo zdrowego rozsądku, rozumu i wrażliwości.
Dobrze wiem ze wasz popierdolony taniec z flagą w ręce
w rytm hymnu narodowego będzie trwał nadal.
S.a.t.a.n wsadzi wam w gardła odbezpieczone granaty.
Odpierdolcie się i zdychajcie.

ENG:

Fuck off from me motherfuckers.
Shove your patriotic rap up your ass.
I don`t give a shit about it.
God, honor and motherland sound like the worst insult in my ear.
Like a damnation of healthy reason and sensibility.
I know well that your fucked up dance with flag to the rhythm
of a national hymn will last.
S.a.t.a.n will put unlocked grenades up your ass.
Fuck off and die !!!
Track Name: RIGTH TO CHOICE EQUALS RIGHT TO CRITIQUE
PRAWO WYBORU = PRAWO KRYTYKI

Odwieczne pierdolenie o wolnym wyborze
przestaje być priorytetem kiedy czyjś wybór
budzi ze snu niezadowolenie i potrzebę słownej agresji.
"Wpierdalamy mięcho", "Chodzimy do kościoła",
" I chuj Cię to obchodzi ?", " Nie Twój jebany problem !"

ENG:

Never ending bullshitting about right to free choice stops to be priority when someone`s choice wakes up from sleep the feeling of dissatisfaction and need for verbal agression.
"We devour fucking meat". " Go to the church".
"You shouldn`t give a shit about it".
"It`s not your fucking problem".
Track Name: GEOGHAN`S SYNDROME
SYNDROM GEOGHANA

Bogobojny pasożyt wykorzystując zaufanie
dokonuje patologicznego czynu.
Przyspieszony oddech. Pot spływający po ciele skurwiela.
Splamiona sperma sutanna. Płacz wykorzystanego dziecka.
Bolesna „pamiątka” na całe życie.
Jedyne wyjście by ukarać skurwiela to dobro konieczne – kastracja.

ENG:

Godly parasite abusing confidence performing a pathological deed.
Faster breath, sweat running down his body.
Cassock stained by sperm. Cry of an abused child.
Painful “memento” for the rest of his life.
There is only one way to punish the motherfucker.
Necessary good – castration.
Track Name: S.A.T.A.N`S MANIFESTO
S.A.T.A.N MANIFESTO

I.

Czy odczuwasz niezniszczalną potrzebę
rozpierdolenia rzeczywistości ?
Jeśli tak to napierdalaj czym się da
w obiekty rodzące twoją nienawiść.
Chcesz nadal pierdolić o tym, że graniem muzyki
i wrzaskiem niczego nie można osiągnąć ?
Rób to a my ci powiemy, że to jebana bzdura.

II.

Za każdym razem opadając z sil
czujemy się jak nowo narodzeni.
Nie przeszkadza nawet świadomość tego,
że ciosy nie dosięgną celu,
bo wyobraźnia s.a.t.a.n.a sprawia, że tak właśnie się dzieje.
Fakt ten dostarcza nam kurewskiej przyjemności i sprawia,
że napierdalamy jeszcze mocniej.

III.

Te kilka minut miazgi to cała wieczność.
Forma ataku nie ma znaczenia.
Liczy się moc jaka niesie za sobą uderzenie.

ENG:

Do you feel an imperishable need to smash reality ?
If so then throw what will in direction
of objects that give rise to your hatred.
Do you still want to tell bullshits that it’s impossible
to achieve anything through playing music and screaming ?
Do it and we will tell you that it`s fucking bullshit !!!

Part II.

Every time we fall from strength we feel like newborns.
Even the awareness that our actual blows will not reach
their aim is not disturbing because
s.a.t.a.n`s imagination inflicts them anyway.
This fact gives us fucking pleasure
and it causes that we press more fucking stronger.

Part III.

These couple of minutes of noise are a whole eternity.
A form of attack is meaningless.
What matters is the power which the blows carry with themselves.
Track Name: S.A.T.A.N`S PRAYER
MODLITWA S.A.T.A.N.A

Boże pobłogosław wszystkich skurwysynów żyjących na ziemii.
Bez nich wkurwienie pankowych kapel nie miałoby racji bytu.
Spraw by wytrwali w tym co czynią.
Miej ich w swojej opiece.

ENG:

God bless all motherfuckers living on the earth.
Without them punkrock bands’ anger
would not have any right of existence.
Make them persevere in what they do.
Have them in Your care.